JAK UCZYMY W KLASACH IV-VIII

 

Edukacja wczesnoszkolna kończy się w III klasie. Klasa IV to dla dzieci przejście na poważniejszy etap nauki.  W naszej szkole to czas, który pozwala uczniom oswoić się z nową sytuacją: jest więcej ciekawych przedmiotów, więcej zadań i projektów. Ale jest także większa samodzielność i odpowiedzialność.

Program rozszerzony:

 • matematyka 6 godzin tygodniowo
 • angielski 5 godzin tygodniowo
 • Język niemiecki od I klasy
 • Język hiszpański od klasy IV
 • Rozszerzony program przedmiotów przyrodniczych do 6 godzin tygodniowo, w tym laboratorium przyrodnicze od klasy V
 • Zajęcia prowadzone metodą naukową: umiejętność stawiania hipotez, argumentowania, poszukiwania i weryfikacji informacji, prezentacji, samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Dbałość o rozwój humanistyczny i artystyczny: większa liczba godzin plastyki, niestandardowe zajęcia muzyczne, edukacja filmowa oraz zajęcia z historii sztuki wspierające naukę historii.
 • Zajęcia uczące, jak się uczyć: metody efektywnego notowania, mapy myśli, myślenie wizualne, mnemotechniki, radzenie sobie ze stresem.
 • Warsztaty z psychologiem i pedagogiem.
 • Kółka zainteresowań.  
 • Zajęcia uczące kreatywnego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w ramach konkursu Odyseja Umysłu. 
 • Zajęcia doradztwa zawodowego od klasy VII.
 • Zajęcia  z filozofii i logiki oraz program wielokulturowości. 
 • Podstawy ekonomii oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym od klasy VII. 

 

 

KLASA IV

Wszyscy uczniowie mają własne konta w dzienniku elektronicznym. Teraz naprawdę zaczynają z tego korzystać, wraz z nauczycielami planując swój proces uczenia się. Tutaj znajdą się prace domowe i projekty, w terminarzu sprawdzają, na kiedy powinni przeczytać lekturę, czy oddać pracę.

 W klasie IV zmienia się zakres nauczanych przedmiotów. Dochodzi trzeci język do wyboru. Pojawiają się zajęcia w ramach laboratorium edukacyjnego: uczące jak się samodzielnie uczyć, mi.in. metody efektywnego notowania, mapy myśli, myślenie wizualne, mnemotechniki, radzenie sobie ze stresem, umiejętność prezentowania oraz oceny informacji. 

W klasie IV w naszej szkole pojawia się ocenianie, którego celem jest nauka systematyczności, planowania procesu uczenia się, rozwój samoświadomości dotyczącej mocnych i słabszych stron ucznia: stosujemy system punktowy, w którym nacisk kładziemy na umiejętności, oceniamy też wiedzę i postawę. Bardzo istotną składową oceny jest informacja zwrotna udzielana uczniowi.

Na koniec semestru punkty przeliczane są na stopień wyrażony liczbą.

Edukacja językowa pozwala dzieciom na podejście do egzaminów z języka angielskiego prowadzonych przez British Council - przygotowujemy do nich zainteresowane dzieci w szkole.  Po klasie VII dzieci mogą także podejść do egzaminu z niemieckiego w Goethe Institut.

KLASY V-VI

Naszym celem jest wykształcenie dojrzałych osób, które rozumieją otaczający je świat, umieją wyszukiwać informacje, oceniać je, są krytyczne i posługują się wiedzą opartą na dowodach.

Dlatego w klasie V zmienia się proporcja nauczanych przedmiotów, program przedmiotów przyrodniczych jest rozszrzony do 6 godzin  tygodniowo, rozszerzamy też liczbę godzin matematyki. 

Prowadzimy tu projekty, które przekazują wiedzę przyrodniczą, ucząc przy tym metody naukowej: stawiania hipotezy, przeprowadzania eksperymentu, wyciągania wniosków, dowodzenia, prezentacji swojej pracy.

To zajęcia interdyscyplinarne, które łączą umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki, informatyki, plastyki, języka angielskiego. Prowadzone są przez kilku nauczycieli. Duży nacisk kładziemy na planowanie swojej pracy, pracę w parach i w zespole.

Uczymy także umiejętności dyskutowania, prowadzenia debat i prezentacji.

W klasie V zmienia się także nieco charakter innych zajęć - na historii, języku polskim, przyrodzie pojawia się wiele projektów, które skłaniają uczniów do samodzielnego poszukiwania wiedzy pod kierunkiem nauczyciela.

W klasie VI podczas zajęć pracowni humanistycznej uczniowie poznają ważne teksty kultury, uczą się też świadomie obcować ze sztuką.

 

KLASY VII-VIII

To bardzo poważna nauka ukierunkowana na potrzeby i zainteresowania ucznia. Odradzamy bowiem "bycie dobrym we wszystkim". Staramy się pokazać różne ścieżki i pomagamy w wyborze tej najciekawszej. Do planu wchodzą chemia i fizyka proadzone w profesjonalnej, świetnie wyposażonej pracowni. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie śledzimy bieżące wydarzenia w kraju i świecie i dyskutujemy o nich. Uczniowie prowadzą własne projekty. Na zajęciach z doradztwa zawodowego poznają szkoły średnie i kierunkują swoje zainteresowania.  

To także decyzje o udziale w olimpiadach i konkursach  kuratoryjnych - w których nasi uczniowie odnoszą duże sukcesy. 

Zwiększa się liczba godzin matematyki (w VIII klasie to 8 godzin lekcyjnych), której zaczynamy używać jako języka opisu świata przyrody na lekcjach fizyki, chemii czy geografii. Zależy nam, by poruszając się w obszarze nauk przyrodniczych, uczniowie czuli się pewnie i sprawnie posługiwali matematyką, umieli pracować w zespołach, dostrzegali zależności między przedmiotami. By umieli postawić hipotezę badawczą i dowieść swoich racji w dyskusji, używając merytorycznych argumentów. By nie bali się samodzielnie myśleć i popełniać błędów.